Den hade kunnat vara tagen i Sundsvall

 

Foto: John Moore
Foto: John Moore

Världens strålkastare riktas nu mot gränsbarnen iUSA. I Sverige mörkar vi fortfarande det som sker mitt ibland oss.  Den gripande bilden hade lika gärna kunnat vara tagen i Stockholm, Göteborg, eller Sundsvall.

Varje vecka får vi inom BRY kännedom om nya fall. Förtvivlade föräldrar tar kontakt och ber om hjälp då de inte får stöd av myndigheterna att skydda sina barn. Barnen har berättat, eller visat tecken på att vara utsatta för våld och övergrepp. I de fall som den andra föräldern är förövare så kan det få förödande konsekvenser. Myndigheterna saknar kunskap och söker hellre bevis för att inget har skett istället för att döma den skyldige. Utan stöd från myndigheterna så tvingas barnet umgås med sin förövare. Den förälder som på eget initiativ stoppar umgänget kan förlora sitt barn då det är den förälder som ser till barnets behov av båda föräldrarna som får vårdnaden…

Det förekommer även att de barn som vägrar att umgås, eller bo hos sin förövare hämtas av polis.

Många menar att barnen i Sverige har det bra. Här behöver ingen svälta osv. Det går inte att jämföra trauman. Ett trauma är alltid ett trauma. Och vi, i egenskap av att vara ett välfärdsland, som dessutom pratar mycket om barns rättigheter, borde veta bättre.

Det som utspelas vid gränsen mellan Mexico och USA har pågått under flera år.  Först nu lyfts det upp i ljuset.

Det ger oss hopp!

Kanske det är dags för oss även här i Sverige att öppna ögonen och se vad som sker. Genom att BRY oss om våra barn så BRYter vi #MeToo

 

Share

Varför och hur räddar BRY barn?

Visste du att BRY räddar barn som bor i Sverige?
I veckans video berättar jag varför och hur vi gör det.
Mer information om vår digitala plattform finner du här.

Share

Återkommer nästa vecka

Hej,

Videon om ”veckan som gått” utgår denna vecka på grund av sjukdom. Återkommer om ca 7 dagar med ännu mer kraft!

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot
Share

Veckan som gått – v 22

Jag har fått svar på mina frågor från tre av de politiska partierna. Du finner svaren i sin helhet här.

Share

Politiska partier svarar

 

De som var snabbast att svara på mina frågor var Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Så här skrev jag:

Vart femte barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige, innan de fyller 18 år (källa: Allmänna Barnhuset). Ett fåtal av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn leder vidare till åtal. Den procentuella andelen varierar kraftigt beroende på var i landet barnet bor. Sämst är Luleå och Karlskrona där endast 5% leder till åtal. Bäst är Eskilstuna, där leder 79% till åtal (källa: Åklagarmyndigheten). 

90% av alla övergrepp sker inom familjen, eller av någon som står familjen nära (källa: Rädda Barnen). När förövarna inte döms så innebär detta att barnen tvingas bo kvar i utsatthet. Misshandel och övergrepp tillåts fortsätta.
De som kommer i kontakt med dessa barn saknar specialkunskap om hur man upptäcker dem och hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Det ingår inte i deras grundutbildning. Detta gäller både lärare, socialsekreterare, domare med flera.
Jag vill mena att detta är ett gigantiskt samhällsproblem.
I England tar man allvarligt på sexuella övergrepp mot barn. Där ses detta problem som ”a national threat”. 
I Australien visar en ny rapport att deras institutioner misslyckats att ta hand om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tiotusentals barn är drabbade i en så kallad ”a national tragedy”.
Nu vill jag och våra följare ha svar på följande frågor:
  1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
  2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
  3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Centerpartiet svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hur vi kan skydda barn från att fara illa är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter. Varje barn som utsätts innebär en personlig tragedi men också att samhället har misslyckats. Arbetet med att förebygga övergrepp mot barn måste bli mycket bättre.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Först och främst måste samhället bli bättre på att tidigt fånga upp barn som riskerar att fara illa. Det kräver bland annat bättre samverkan mellan de insatser som arbetar med barn: förskola, skola, socialtjänst, polis med mera. Vi ser ett behov av att stärka elevhälsan och öka förutsättningarna för elevhälsan att samordna insatserna. Elevhälsan finns i skolan och når därmed större delen av alla barn. I syfte att stärka elevhälsan vill vi öppna upp för fler kompetenser som kan bidra till att tidigt fånga upp barn i behov av stöd. Därtill behöver stödet till de barn som drabbats och som lider av psykisk ohälsa öka. Köerna inom BUP har tredubblats under mandatperioden, vilket är oacceptabelt. Vi vill satsa 300 miljoner kronor på en tillgänglighetssatsning för att korta köerna inom BUP.

Vidare vill vi att straffen för sexualbrott mot barn höjs. Centerpartiet vill att straffen för sexualbrott mot barn skärps, främst genom att höja minimistraffen. Vi tycker till exempel att det inte är rimligt med böter i straffskalan för barnpornografibrott, det bör enbart vara fängelse i straffskalan. Det är också viktigt att de som begått sexualbrott mot barn alltid kan ställas inför rätta, även om det har gått lång tid sedan brotten begicks. I dag finns en preskriptionstid när det gäller sexualbrott mot barn, den börjar gälla när barnet fyller 18 år, men det räcker inte. Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas. För många barn kan ett övergrepp vara förknippat med skamkänslor och det kan dröja långt upp i vuxen ålder innan de vågar anmäla. Det är viktigt att tiden inte fungerar som ett skydd för dessa brottslingar. Centerpartiet vill därför slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi anser att det är bättre att värna och stärka rättssäkerheten i befintliga domstolars arbete och vill att barn som utsätts för brott ska mötas av personer inom rättsväsendet som har de kunskaper som behövs för att de ska kunna få bästa möjliga hjälp och stöd.

Kristdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Vi har arbetat med och prioriterat frågan om barns rättigheter i decennier. Vi har tagit mängder av debatter, strider och konfrontationer för barns rättigheter. Inte minst när det gäller motsägelser till legalisering av incest på 1980-talet och kamp mot barnprostitution. Det är bland annat på vårt initiativ som innehav av barnpornografi är olagligt. Barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Att skydda barn från sexuella övergrepp är därför alltid prioriterat.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Det förebyggande arbetet för att förhindra övergrepp mot barn behöver förstärkas. Möjligheten att tidigt upptäcka övergrepp mot barn beror i stor utsträckning på om barnet eller andra i barnets närhet vågar berätta. Ett led i att stärka barnens egen rätt till sin kropp är att förskolor arbetar medvetet med frågorna, att man på ett tydligt sätt anpassat för barnen informerar dem om gränser och hur viktigt det är att säga till när något är fel. Därför anslår vi 70 miljoner kronor per år som förskolor kan ansöka om för att personalen ska få genomgå utbildning och införa arbetssätt som stärker barns integritet och motverkar sexuella övergrepp.

Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara berett att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus något som ska finnas tillgängligt över hela landet.

Vi vill också återupprätta särskilda sexualbrottsgrupper inom polisen som enbart ska arbeta med dessa frågor. Vi vet att det går att lösa fler brott än idag, om bara resurserna finns. Därför behövs också fler poliser, så att fler kan få specialutbildning i att arbeta med sexualbrott mot barn. Vi vill ha 10 000 fler poliser.

Barnets rättigheter i själva rättsprocessen måste stärkas. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagare som handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Vi vill även skärpa straffen gällande barnpornografibrott, som vi vet är starkt kopplade till fysiska sexuella övergrepp. För det första vill vi ändra brottsrubriceringen till dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ändra brottsrubriceringen köp av sexuell handling av barn till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, eftersom de nuvarande brottsrubriceringarna för tankarna till frivillighet. Vi vill också skärpa straffen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Idag är barnpornografibrottet ett brott mot allmän ordning i brottsbalken, vi ändrar det så att det blir ett sexualbrott. Vi vill ta bort böter ur straffskalan. Idag döms endast en minoritet av de dömda för barnpornografibrott till fängelse. Vi vill höja maxstraffet till 10 års fängelse och avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn. Vi vill höja kränkningsersättningen.

Vi vill även permanenta hjälplinjen Preventell.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Rättegångar med barn som målsägande måste självklart göras på ett annorlunda sätt än andra, inte minst när deras föräldrar är de misstänkta gärningsmännen. Men för oss är det viktigare att hela rättskedjan är ordentligt utbildad för att klara av mål med barn än att det finns speciella domstolar. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagares om handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Socialdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Sexuella övergrepp mot barn är ett av de absolut grövsta brott som finns. Det trauma barnet utsätts för riskerar att bli livslångt. Den här typen av brott måste prioriteras högt. Barnet måste också få hjälp att bearbeta det man utsatts för.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Sedan 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra situationen för de barn som utsätts för sexuella övergrepp. I Handlingsplanen till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp finns en mängd åtgärder. Några exempel är

  • Vidareutveckla kompetensen hos åklagare om människohandel och sexuella övergrepp.
  • Pengar till arbetet med att förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset.
  • Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskap om ensamkommande barn som försvinner.
  • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att ta fram en modell för bättre stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld.
  • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att sprida information till barn om deras rättigheter och var de kan vända sig om de eller en vän har utsatts för sexuella övergrepp.
  • Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som bland annat innefattar insats för att förbättra kompetensen om säker och kritisk användning av internet.

Vi vill också göra Barnkonventionen till lag. En utredare kommer snart att lägga förslag för att barnpornografibrottet bättre ska skydda barn. Utredaren tittar också på om man ska avskaffa preskriptionstiden för allvarliga brott mot barn. Vi har skärpt lagstiftningen som gäller vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte, både genom ännu strängare regler och höjt straff. Vi har också höjt flera straff, bland annat för våldtäkt mot barn. Vi är självklart beredda att vidta fler åtgärder.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det är självklart avgörande att all den personal som kommer i kontakt med barn som utsätts för sexuella övergrepp har hög kompetens. Det gäller inte minst domstolarna. Domstolsverket genomför regelbundet fortbildning om sexualbrott.

Jag skickar ut en påminnelse till de partier som ännu inte svarat.

Share