Politiska partier svarar

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Jag ville veta hur de olika riksdagspartierna ser på barns rättsskydd i Sverige. I början av juni skickade jag ut min enkät. Så här löd frågorna:

Vart femte barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige, innan de fyller 18 år (källa: Allmänna Barnhuset). Ett fåtal av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn leder vidare till åtal. Den procentuella andelen varierar kraftigt beroende på var i landet barnet bor. Sämst är Luleå och Karlskrona där endast 5% leder till åtal. Bäst är Eskilstuna, där leder 79% till åtal (källa: Åklagarmyndigheten). 

80% av alla övergrepp sker inom familjen, eller av någon som står familjen nära (källa: Rädda Barnen). När förövarna inte döms så innebär detta att barnen tvingas bo kvar i utsatthet. Misshandel och övergrepp tillåts fortsätta.
De som kommer i kontakt med dessa barn saknar specialkunskap om hur man upptäcker dem och hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Det ingår inte i deras grundutbildning. Detta gäller både lärare, socialsekreterare, domare med flera.
Jag vill mena att detta är ett gigantiskt samhällsproblem.
I England tar man allvarligt på sexuella övergrepp mot barn. Där ses detta problem som ”a national threat”. 
I Australien visar en ny rapport att deras institutioner misslyckats att ta hand om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tiotusentals barn är drabbade i en så kallad ”a national tragedy”.
Nu vill jag och våra följare ha svar på följande frågor:
  1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
  2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
  3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Centerpartiet svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hur vi kan skydda barn från att fara illa är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter. Varje barn som utsätts innebär en personlig tragedi men också att samhället har misslyckats. Arbetet med att förebygga övergrepp mot barn måste bli mycket bättre.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Först och främst måste samhället bli bättre på att tidigt fånga upp barn som riskerar att fara illa. Det kräver bland annat bättre samverkan mellan de insatser som arbetar med barn: förskola, skola, socialtjänst, polis med mera. Vi ser ett behov av att stärka elevhälsan och öka förutsättningarna för elevhälsan att samordna insatserna. Elevhälsan finns i skolan och når därmed större delen av alla barn. I syfte att stärka elevhälsan vill vi öppna upp för fler kompetenser som kan bidra till att tidigt fånga upp barn i behov av stöd. Därtill behöver stödet till de barn som drabbats och som lider av psykisk ohälsa öka. Köerna inom BUP har tredubblats under mandatperioden, vilket är oacceptabelt. Vi vill satsa 300 miljoner kronor på en tillgänglighetssatsning för att korta köerna inom BUP.

Vidare vill vi att straffen för sexualbrott mot barn höjs. Centerpartiet vill att straffen för sexualbrott mot barn skärps, främst genom att höja minimistraffen. Vi tycker till exempel att det inte är rimligt med böter i straffskalan för barnpornografibrott, det bör enbart vara fängelse i straffskalan. Det är också viktigt att de som begått sexualbrott mot barn alltid kan ställas inför rätta, även om det har gått lång tid sedan brotten begicks. I dag finns en preskriptionstid när det gäller sexualbrott mot barn, den börjar gälla när barnet fyller 18 år, men det räcker inte. Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas. För många barn kan ett övergrepp vara förknippat med skamkänslor och det kan dröja långt upp i vuxen ålder innan de vågar anmäla. Det är viktigt att tiden inte fungerar som ett skydd för dessa brottslingar. Centerpartiet vill därför slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi anser att det är bättre att värna och stärka rättssäkerheten i befintliga domstolars arbete och vill att barn som utsätts för brott ska mötas av personer inom rättsväsendet som har de kunskaper som behövs för att de ska kunna få bästa möjliga hjälp och stöd.

Kristdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Vi har arbetat med och prioriterat frågan om barns rättigheter i decennier. Vi har tagit mängder av debatter, strider och konfrontationer för barns rättigheter. Inte minst när det gäller motsägelser till legalisering av incest på 1980-talet och kamp mot barnprostitution. Det är bland annat på vårt initiativ som innehav av barnpornografi är olagligt. Barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Att skydda barn från sexuella övergrepp är därför alltid prioriterat.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Det förebyggande arbetet för att förhindra övergrepp mot barn behöver förstärkas. Möjligheten att tidigt upptäcka övergrepp mot barn beror i stor utsträckning på om barnet eller andra i barnets närhet vågar berätta. Ett led i att stärka barnens egen rätt till sin kropp är att förskolor arbetar medvetet med frågorna, att man på ett tydligt sätt anpassat för barnen informerar dem om gränser och hur viktigt det är att säga till när något är fel. Därför anslår vi 70 miljoner kronor per år som förskolor kan ansöka om för att personalen ska få genomgå utbildning och införa arbetssätt som stärker barns integritet och motverkar sexuella övergrepp.

Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara berett att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus något som ska finnas tillgängligt över hela landet.

Vi vill också återupprätta särskilda sexualbrottsgrupper inom polisen som enbart ska arbeta med dessa frågor. Vi vet att det går att lösa fler brott än idag, om bara resurserna finns. Därför behövs också fler poliser, så att fler kan få specialutbildning i att arbeta med sexualbrott mot barn. Vi vill ha 10 000 fler poliser.

Barnets rättigheter i själva rättsprocessen måste stärkas. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagare som handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Vi vill även skärpa straffen gällande barnpornografibrott, som vi vet är starkt kopplade till fysiska sexuella övergrepp. För det första vill vi ändra brottsrubriceringen till dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ändra brottsrubriceringen köp av sexuell handling av barn till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, eftersom de nuvarande brottsrubriceringarna för tankarna till frivillighet. Vi vill också skärpa straffen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Idag är barnpornografibrottet ett brott mot allmän ordning i brottsbalken, vi ändrar det så att det blir ett sexualbrott. Vi vill ta bort böter ur straffskalan. Idag döms endast en minoritet av de dömda för barnpornografibrott till fängelse. Vi vill höja maxstraffet till 10 års fängelse och avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn. Vi vill höja kränkningsersättningen.

Vi vill även permanenta hjälplinjen Preventell.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Rättegångar med barn som målsägande måste självklart göras på ett annorlunda sätt än andra, inte minst när deras föräldrar är de misstänkta gärningsmännen. Men för oss är det viktigare att hela rättskedjan är ordentligt utbildad för att klara av mål med barn än att det finns speciella domstolar. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagares om handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Socialdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Sexuella övergrepp mot barn är ett av de absolut grövsta brott som finns. Det trauma barnet utsätts för riskerar att bli livslångt. Den här typen av brott måste prioriteras högt. Barnet måste också få hjälp att bearbeta det man utsatts för.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Sedan 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra situationen för de barn som utsätts för sexuella övergrepp. I Handlingsplanen till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp finns en mängd åtgärder. Några exempel är

  • Vidareutveckla kompetensen hos åklagare om människohandel och sexuella övergrepp.
  • Pengar till arbetet med att förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset.
  • Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskap om ensamkommande barn som försvinner.
  • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att ta fram en modell för bättre stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld.
  • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att sprida information till barn om deras rättigheter och var de kan vända sig om de eller en vän har utsatts för sexuella övergrepp.
  • Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som bland annat innefattar insats för att förbättra kompetensen om säker och kritisk användning av internet.

Vi vill också göra Barnkonventionen till lag. En utredare kommer snart att lägga förslag för att barnpornografibrottet bättre ska skydda barn. Utredaren tittar också på om man ska avskaffa preskriptionstiden för allvarliga brott mot barn. Vi har skärpt lagstiftningen som gäller vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte, både genom ännu strängare regler och höjt straff. Vi har också höjt flera straff, bland annat för våldtäkt mot barn. Vi är självklart beredda att vidta fler åtgärder.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det är självklart avgörande att all den personal som kommer i kontakt med barn som utsätts för sexuella övergrepp har hög kompetens. Det gäller inte minst domstolarna. Domstolsverket genomför regelbundet fortbildning om sexualbrott.

Moderaternas svar:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Barns rättigheter och skyddet av dessa är alltid mycket högt prioriterat för Moderaterna. Varje barn och ungdom ska vara trygg och kunna känna hoppfullhet om sin egen framtid. Allt annat är ett stort misslyckande.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert partiMycket viktigt är att förbättra samverkan mellan skolan, socialtjänst och polis för att kunna upptäcka och snabbt hjälpa barn som utsätts för övergrepp. Såväl inom Polisen som inom Åklagarmyndigheten och domstolarna behöver dessa frågor vara högt prioriterade. En sådan prioritering kan även komma till uttryck i hur verksamheten organiseras. När det kommer till Polismyndigheten föreslår Moderaterna till exempel att varje polisregion ska ha en särskild utredningsgrupp inriktad på sexualbrott för att motverka att brotten läggs på hög när annan grövre brottslighet tar stora resurser i anspråk. Vi har även föreslagit en sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen när barn utsatts för brott.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi har inga förslag om att införa just en särskild barndomstol. Förslaget adresserar dock angelägna frågor, inte minst vikten av kunskap hos de rättsvårdande myndigheterna och skyndsam hantering av mål där barn är målsägare. Vi har en skyldighet att skydda barn och bekämpa de brott som de utsätts för. Det är skillnad på när ett barn och när en vuxen utsätts för brott. Barn behöver därför rättsväsendets särskilda uppmärksamhet. Barn och unga som utsätts för brott är i stor utsträckning beroende av vuxna som förstår och agerar. Det är därför viktigt att kunskapen om barns rättigheter och behov finns hos dem som möter barnen.

Miljöpartiets svar:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hög prioritet. För Miljöpartiet, vars hela ideologi bygger på att vi vill skapa en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt, är barnen centrala. I vårt partiprogram finns ett helt kapitel om barn och hur vi vill arbeta för dem.  Bland de punkter som nämns i det kapitlet står bland annat att vi vill ”särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.” Se svaret på nästa fråga om vad vi vill göra och vad vi gjort för att prioritera upp frågan.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
För att prioritera upp frågan om övergrepp mot barn och unga tror vi att det är flera saker som måste göras, bl.a. handlar det om:

– Att satsa mer på förebyggande arbete –att medvetandegöra barn, unga och vuxna om kroppslig integritet och prata mer om normer.

Vi tror att det behövs ett större medvetenhet om kroppslig integritet tidigt och har i regering föreslagit en ändrad läroplan för förskolan för att få ett tydligare fokus på detta.  Vi har också under mandatperioden stärkt sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan.

– Att skapa en mer tillgänglig skolhälsovård som är duktigare på att upptäcka när barn och unga mår dåligt och varför de mår dåligt
I vårt valmanifest för innevarande mandatperiod lyfter vi bland annat satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin vilka är viktiga för att upptäcka övergrepp. Vi har i regering tillskjutit medel till Sveriges skolor för att anställa fler inom elevhälsan och tillsatt en utredning om bl.a. hur den kan bli mer jämlik . Vi har också under mandatperioden gjort flera satsningar på psykiatrin och psykisk ohälsa bland unga, bland annat genom ökad tillgänglighet .  

– Att utreda och lagföra brott snabbare och se till att det är lätt att få hjälp för den som utsatts.
Miljöpartiet har i regering under mandatperioden höjt straffen för våldtäkt och våldtäkt mot barn vilket gör att domstolarna och polisen prioriterar upp de brotten ännu mer.

Vi har också infört en sk. samtyckeslag som tillsammans med införandet av ett oaktsamhetsbrott gör det tydligare att sex utan ett uttryckligt ja är ett övergrepp. Det betyder att det inte längre kommer att krävas att en gärningsman har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation för att ha anses ha begått en våldtäkt. Detta är självklart inte relevant för dem som är under 15 år – de kan aldrig kan samtycka till sex, men är särskilt viktigt för gruppen 15-18 som oftare kan riskera att utnyttjas utan att hot eller våld krävts. Regeringen gör det svårare för våldtäktsmän att skylla på att man inte visste hur gammal offret var. Större ansvar kommer nu ligga på gärningsmannen att faktiskt ta reda på hur gammal den man ska ha sex med är.

Regeringen har också ökat stödet till brottsoffer; stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt gjort en extra satsning på brottsofferjourer. 

Utöver detta har vi i regering gjort en historisk satsning på polisen vilken kommer att göra att fler brott kommer att utredas snabbare. 

Vi har också gjort satsningar på rättsväsendets andra delar bl.a. för att fler brott ska leda till åtal och fler dömas för sexualbrott.

En annan viktig sak är att vi ställer krav på kunskap om våld i nära relation för fler relevanta yrkesgrupper och vill gör det för ännu fler.

Vi vill också göra det straffbart att utsätta barn för situationer där de bevittnar våld och övergrepp i hemmet. 

Utöver detta gör vi också lagstiftningen mot barnpornografibrott effektivare och skärpt straffen för köp av sexuell handling av barn

Regeringen har också tagit en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (som också omfattar våld mot barn) där det finns en massa åtgärder för att förebygga, upptäcka, lagföra och forska kring frågorna.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Miljöpartiet har i nuläget inget förslag om att införa en särskild barndomstol.

Sverigedemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hög prioritet. Sverigedemokraterna har sedan riksdagsinträdet bl.a. drivit frågor som skärpt straff för sexualbrott mot barn, borttagande av preskriptionstider för sexualbrott för barn, utökade befogenheter för polis att agera mot trafficking, registerkontroll vid arbete med barn samt förstärkt barn- och ungdomspsykiatri. Vi kommer att fortsätta driva dessa frågor kommande mandatperiod.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti.
Vi föreslår förstärkningar inom skolpsykiatrin och kuratorsverksamheten för att i ett tidigt stadie upptäcka barn och unga som lever i ohälsosamma miljöer eller som lider risk att utsättas för sexuella övergrepp. Vidare krävs det att resurserna utökas till både polis och åklagare för att förhör ska ske så tidigt som möjligt samt att åtal ska kunna väckas inom 90 dagar. Slutligen ska även de som begår sexuella övergrepp mot barn få ett kännbart straff, därför har vi föreslagit en översyn av alla straffsatser gällande sexualbrott mot barn med utgångspunkten att både minimistraffet och maxstraffet ska höjas.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det viktiga är att det finns kompetens kring sexuella övergrepp mot barn inom polis- och åklagarverksamheten samt hos Sveriges domstolar samt att dessa har resurserna för att handläggningen ska ske skyndsamt. Medan vi förstår intentionerna med en specialdomstol med inriktning på barn ser vi en risk i att en sådan instans kan få motsatt effekt vid personalbrist eller hög beläggning varpå vi istället föreslår bredare utbildningsinsatser för de brottsbekämpande myndigheterna.

 Varken Vänsterpartiet eller Liberalerna har svarat trots påminnelser. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *